"The more you learn, the more you earn." - Warren Buffett